งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมุ่งเน้นการบริการวิชาการที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม Excellence in professional services and social engagement ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญของสถาบันฯ เนื่องจากเป็นหน่วยภารกิจที่ทำให้สถาบันฯ มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีการประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้สถาบันฯ ตลอดจนมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่าย โดยเชื่อมโยงงานของสถาบันฯ ที่เน้น “ บริการทางวิชาการทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม ” และสอดรับกับการสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตราฐานการอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มงานด้านศิลปวัฒนธรรมงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

Scroll to Top