การแสดงชุด มาลีรวมใจ ในรายการ  “บูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๒” โดยความร่วมมือ AUN และมหาวิทยาลัยเครือข่าย AYCF-THAILAND (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และเครือข่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

Scroll to Top