สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรมมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กอายุ ๗ – ๑๒ ปี
ครั้งที่ ๑๘  โดยความร่วมมือกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

Scroll to Top