ดร.นรเศรษฐ์  พิสิฐพันพร
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) From La Trobe University


งานวิจัยที่สนใจ
– ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน
– ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์


งานวิจัย
2552  :  แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
2552  :  “ แรงงานข้ามชาติกัมพูชา ” แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
2551  :  ภาษามลายูท้องถิ่นในประเทศไทย : การศึกษาสถานการณ์ทางภาษา การพัฒนา และการวางแผนการใช้ภาษาเพื่อการศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ระยะที่ 1)
2551  :  เขียนและอ่านภาษาไทย
2551  :  พยัญชนะเขมร
2550  :  เรียนสระเขมร
2550  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ว้า
2549  :  โครงการการศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ
2548  :  การพัฒนาเครื่องมือบุคลากร และเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ท้องถิ่นเพื่อการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
2548  :  รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง)
2543  :  ทำเนียบพระสงฆ์นักพัฒนาภาคอีสาน
N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์
N/A   :  ชุดโครงการจัดทำสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
N/A   :  ศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยการแพทย์


ผลงานอื่นๆ
2552 : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2552).แรงงานข้ามชาติกัมพูชา.แผนที่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา. นครปฐม :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนชนบท. 121-158
2549 : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2549). รายงานการวิจัยเรื่องศึกษาและรวบรวมคำศัพท์เขมรว่าด้วยเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
2548 : นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).ตุ้ยจื่อของชาวจีนฮ่อ.รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ที่ระลึกในโอกาส 5 รอบศาตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล  และศาตราจารย์ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).รายงานผลการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือบุคลากรและเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมกลุ่มโซ่ (ทะวืง).สรุปผลการสัมมนาเรื่องวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
2548  :  ปัญหาหรือโอกาส?. นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. 83-103
2548  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2548).สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : จีนฮ่อ. นครปฐม:สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
2542  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2542).เสียง ร ในภาษาไทย. ศิลปวัฒนธรรม, 20(10), 129-130
2539  :  นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร,. (2539). สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศสยาม. ศิลปวัฒนธรรม, 17(4), 198-199

Scroll to Top