“ เวทีวัฒนธรรม ”   โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากวงปี่พาทย์ไม้แข็ง สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่น ๘ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมดนตรี)  และ ดร.สาริศา ประทีปช่วง จากวิทยาลัยนาฏศิลป (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมดนตรี) อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้ควบคุมวง

Scroll to Top