งานบริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์

ผู้อำนวยการสถาบันฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ

นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
นักวิชาการวัฒนธรรม (หัวหน้างาน)
 

ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม

นายศราวุฒิ เกตุยา
นักวิชาการดนตรีไทย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
Scroll to Top