ทำเนียบการบริหารงาน

 

นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
นักวิชาการวัฒนธรรม
หัวหน้ากลุ่มงานทำนุฯบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ต.ค. ๒๕๕๒ – ก.ย. ๒๕๖๐)
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ต.ค. ๒๕๖๐ – ก.พ. ๒๕๖๓)
 

ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม
ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (มี.ค. ๒๕๖๓ – ก.ย. ๒๕๖๓)
 

นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
นักวิชาการวัฒนธรรม
หัวหน้างานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ต.ค. ๒๕๕๙ – ก.ย. ๒๕๖๓)
รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (๒๕๖๓ – ปัจจุบัน)
Scroll to Top