รางวัลที่ได้รับ

 

 

ปี  ๒๕๖๓
                        นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร   ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมระดับมหาวิทยาลัย ” ชมรมรักษ์เพลงพื้นบ้าน ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล “

 

 

ปี  ๒๕๖๒
                        รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ คน ๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
                      นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ๕๐ คน ๕๐ ปีวันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในงานครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ปี  ๒๕๖๑
                         รางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทวิชาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

                       นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร  รางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทวิชาชีพ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑  ในงานครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ( ๒ มีนาคม ) ณ  ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

ปี  ๒๕๕๙
                        นำเสนอผลงานประเภท ต้นกล้าคุณภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดทำนองเสนาะ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  โดย นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Green Room มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

รางวัลคนดี  ศรีมหิดล

นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร  รางวัลคนดี ศรีมหิดล  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในงานครบรอบ ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  ห้องประชุม ศ.นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

ปี  ๒๕๕๘  

 นำเสนอผลงาน Poster Presentation
ในงานปัญญามหิดล คุณภาพคนคุณภาพงาน ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑.โครงการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร

๒.โครงการ  www.arts.lc.mahidol.ac.th โดย นายศราวุฒิ  เกตุยา 

 

ศิษย์เก่าดีเด่น  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  ๒๕๕๗

นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร  ศิษย์เก่าดีเด่น  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี  ๒๕๕๗  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘

 

 

ปี  ๒๕๕๗

นำเสนอผลงานประเภทส่วนงาน กลุ่มนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยนายวาทิตต์ ดุริยอังกูร ในงานปัญญามหิดล คุณภาพคนคุณภาพงาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador)

นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร  รางวัลบุคคลต้นแบบ (MU Brand Ambassador) ในงานครบรอบ ๔๕ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (๒ มีนาคม) ณ  ห้องประชุม ศ.นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

Scroll to Top