งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์

 


อนุรักษ์ ก้านจันทร์
(หัวหน้างาน)
นักวิชาการวัฒนธรรม
anurax.kan@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3104, 0 2800 2319

ดร.จิติกานต์ จินารักษ์
นักวิชาการวัฒนธรรม
jitikan.jin@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3219

ศราวุฒิ เกตุยา
นักวิชาการดนตรีไทย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
sarawut.ked@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3219

วาสนา ส้วยเกร็ด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
wassana.sua@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3122, 0 2800 2319

ปรีย์วรา มีมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
preewara.mee@mahidol.ac.th
0 2800 2308-14 ต่อ 3122, 0 2800 2319
Scroll to Top