ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  บุราสิทธิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประวัติการศึกษา
– ศศ.ม  สังคมวิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534
– ศศ.บ  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2524


งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
– การพัฒนาชนบท , การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์


ประสบการณ์การวิจัยในรอบ 
ปี
พ.ศ. 2552 – 2553         โครงการวิจัยเรื่อง  ภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน      โครงการวิจัยเรื่อง  สถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุ


ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ 
ปี
–   Yongyuth Burasith. (2009). Provincial and Local Governments and Their Roles in the Thai-Cambodia Relationship. Journal of Language and  Culture,  28(2), 89-115.
–   Yongyuth Burasith. (2009, August). The local Administrative Organization and Its Role in Thai-Cambodia Borders Relationships. 18 The Proceeding of International Conference on the Role of University in Hand-On Education, Organized by Rajamangala University of Tecnology Lanna(RMUTL) Thailand.
 –   Yongyuth Burasith. (2011). Community Participation in Thai Lue Elderly Health Care, 17(2)

Scroll to Top