ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประวัติการศึกษา
– ศศ.ม. ( ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ ) From มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิจัยที่สนใจ
– ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
– ภูมิปัญญาชาวบ้าน
– วัฒนธรรมท้องถิ่น
– ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น


งานวิจัย
2551  :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน
2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การวิจัยประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคกลางประมวลผลการดำเนินงานโครงการเครือข่าย 9 โครงการ
2549  :  การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวน บ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2549  :  โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก : การผลิตสื่อประเมินผลชุมชนเป็นสุขภาคตะวันตก
2546  :  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในรอบร้อยปี เรื่อง อิสลามกับพัฒนาการของชุมชนมุสลิมในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2442-2542


ผลงานอื่นๆ
2547  :  เอี่ยม  ทองดี (2527) ควาย ข้าว พระ ผี พิธีกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก
2538  :  เอี่ยม  ทองดี (2538) ข้าว : วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: : สำนักพิมพ์มติชน

Scroll to Top