ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านงานสารบรรณ
มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม73170
โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173 


ประวัติการศึกษา
– มัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
– ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ม.ศิลปากร นครปฐม
– ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ กรุงเทพฯ


การทำงาน
พ.ศ. 2517 – 2528      ฝ่ายปริวรรตอักษรขอม-เอกสารการพิมพ์  มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อการค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา ในบริเวณวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2529 – 2547      อาจารย์ประจำ, รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา-ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2547 – 2548      อาจารย์ประจำ, รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2549 – 2550      อาจารย์ประจำ, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์
พ.ศ. 2551 – 2555       ข้าราชการบำนาญ
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน   ข้าราชการบำนาญ, นักฝึกอบรม, ดูแลงานด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลงานวิชาการ/
เอกสารการสอน
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิจัย
– ศัพทาลังการในเรื่องพุทธจริต ของ อัศวโฆษ (วิทยานิพนธ์)
– นามานุกรมศิลปินเพลงไทยในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๕๒๕ (วิจัยร่วม)
– ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (หัวหน้าโครงการฯ)
– กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กลุ่มชาติพันธุ์ไท (วิจัยร่วม, หัวหน้ากลุ่ม)
– ชื่อหมู่บ้านในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (วิจัยร่วม)
– สื่อพื้นบ้านในภาคอีสาน (วิจัยร่วม)
– การศึกษาวัฒนธรรมชาวนครนอก-นครใน จังหวัดสงขลา (วิจัยร่วม)


งานอื่นๆ
– เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
– การแต่งคำประพันธ์ร้อยแก้วในโอกาสต่างๆ ทางโทรทัศน์และเว็บไซต์
– สารคดี บทความ ในวารสารและจุลสารต่างๆ

Scroll to Top