สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเสวนาทางวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ไทย “ฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ” โดยเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนหนังสือฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ พร้อมผลงานการบันทึกเสียง “พระลอ” (ปรับวงโดยครูประสิทธิ์ ถาวร) และคณะอาจารย์ตลอดจนนักศึกษาศิลปิน ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมการสาธิตการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด พระลอลงสวน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top