ต้อนรับอาคันตุกะ

 

 

ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะศึกษาดูงานโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมแหล่งเรียนรู้งานวิจัย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) และห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมี ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการให้การต้อนรับ

 

 

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

 

ต้อนรับ อาจารย์กงเดือน เนดตะวง (อดีตผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม สปป.ลาว) ผู้แทนขับร้องเพลงกล่อมลูกจาก สปป.ลาวในงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้เชี่ยวชาญภาษาลาว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะดำเนินงานเพลงกล่อมลูกในงานมหิดล-วันแม่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้บันทึกเสียงในรายการโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

 

 

โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาและโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

พระไพบูลย์ สุธมมฐิติญาโณ จาก โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา และอาจารย์สมเกียรติ พิมพันธุ์ จากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่เพลงไทย ในการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

 

 

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

นักศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) โดยมีอาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี มอบผลงาน
คีตศิลป์แผ่นดินสยาม ครูเลื่อน สุนทรวาทิน ไว้เป็นที่ระลึก

 

 

คณะวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี  (ประสิทธิ์ ถาวร) โดยมีอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร ให้การต้อนรับ

Scroll to Top