ผลิตและเผยแพร่

 

ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ” เพลินมาลีพุทธมณฑล ” 

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เพลินมาลีพุทธมณฑล เป็นการแสดงที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความงามของดอกไม้ทั้ง ๓ ชนิด ที่มีความหมายในการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อันได้แก่ ดอกกันภัยมหิดล ดอกบัวและดอกกล้วยไม้ ออกแบบลักษณะของสีเครื่องแต่งกาย บรรจุทำนองดนตรีและออกแบบท่ารำ โดยจัดองค์ประกอบการจัดแสดงในรูปแบบของรำอวยพร

 

 

ซีดีเสียง ที่ระลึกในงาน ” เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน ” ครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย ) พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

ซีดีเสียง ชุด ๘๐ ปี ครูทัศนีย์  ขุนทอง ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย – คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕

 

 

ซีดีเสียง ชุด “ ฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ ” 

 

 

ซีดีเสียง ชุด  “ เพลงไทยสำเนียงจีน ”

 

 

 ซีดีเสียง ชุด ๑๐๐ ปี ชาตกาล คุณครูเบ็ญจรงค์  ธนโกเศศ ” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ 

๑๐๐ ปี ชาตกาล คุณครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช ๒๕๔๑ ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเผยแพร่ผลงานคุณครู โดยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ซีดีเสียง ชุด “ ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ”   ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

 

 

 ซีดีเสียง ชุด “ ปี่พาทย์เสภา ”

 

 

ซีดีเสียง ชุด “ สืบสานงานครูประสิทธิ์ ”

 

 

 สื่อเสียงสำหรับการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

สื่อเสียงประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ

 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “ รำกันภัยมหิดล ”

ผลงานวัฒนธรรมการแสดงชุด “รำกันภัยมหิดล” โดยศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศศิธร เกื้อกูล จากภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขับร้องบันทึกเสียง  อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร  นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์  โดยมีนายศราวุฒิ เกตุยา นักวิชาการดนตรีไทย บันทึกเสียง ณ ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) ขอขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพปี ๒๕๕๙ จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ

 

 

บันทึกเสียง เพลง “ สรรเสริญพระบารมี ”

ขับร้องโดย นักศึกษาจีนจาก Baise University และ Yunnan Minzu University จำนวน ๕๖ คน ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Scroll to Top