การแสดง ชุด “พุทธรักษาบูชาพ่อ” (บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดงาน ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน ” เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะและถวายเกียรติพระอัจฉริยราชา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน และขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน ตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและเครือข่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top