รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์
ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประวัติการศึกษา
– ปริญญาโท  M.A. (Communication) Western Michigan University, U.S.A. พ.ศ. 2519
– ปริญญาตรี  นศ.บ. (เกียรตินิยม) สาขาประชาสัมพันธ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517


ประสบการณ์การวิจัยในรอบ
5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน     โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร : กรุงธนเหนือ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551 – 2554     โครงการวิจัยเรื่อง “การขับเคลื่อนสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน” (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2549 – 2551     โครงการวิจัยเรื่อง    การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (หัวหน้าโครงการ) ภายใต้ โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตกสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550 – 2551     โครงการวิจัยเรื่อง  การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงาน และการขยายผลสาธารณสุข (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2551     โครงการวิจัยเรื่อง การติดตามประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมพลัง ได้รับทุนจากแผนงานสนับสนุนสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ศ. 2551     โครงการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯ (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการวิจัยเรื่องการสำรวจข้อมูลชุมชนรอบวิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา (หัวหน้าโครงการ) สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2550     โครงการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ)

Scroll to Top