โครงการ “ บูรณาการศิลป์อาเซียน ” ครั้งที่ ๓

โดยความร่วมมือ AUN และมหาวิทยาลัยเครือข่าย AYCF-THAILAND  ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) และเครือข่าย ณ คณะดนตรีและการแสดง  มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ ๑๔ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

 


MU-RILCA ASEAN+3 : Multilingual & Multicultural Program

Cultural Demonstration:Ramayana Story Telling Instructor:MU-RILCA ASEAN+3: Multilingual & Multicultural Programme for Sustainable Development

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและนำไปสู่การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย (Unity in Diversity) โดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญในการประสานพลังและขับเคลื่อนสังคมไทยและประชาคมอาเซียน

 


โครงการ “ บูรณาการศิลป์อาเซียน ” ครั้งที่ ๒

โดยความร่วมมือ AUN และมหาวิทยาลัยเครือข่าย AYCF-THAILAND  ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) และเครือข่าย ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

 

 

17th ASEAN and 7th ASEAN+3 Youth Cultural Forum 13th – 18th October 2019 National University of Laos


บูรณาการศิลป์อาเซียน

โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN-AYCF แห่งประเทศไทย  ได้แก่  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา , สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล , กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้ควบคุม ศิษย์เก่า นักศึกษา และเครือข่าย AYCF-THAILAND  โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มาเป็นประธานเปิดงาน  ขอขอบคุณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ในรายการ “สังคีตสราญรมย์ ” ณ สถาบันคึกฤทธิ์ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 


“Sawasdee Thailand 2019”

Mahidol University Summer Program “Sawasdee Thailand 2019 ” ณ อาคารเรือนไทย ( ระเบียบ คุณะเกษม ) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

 

16th ASEAN and 6th ASEAN+3  Youth Cultural Forum Creative Community , Ateneo de Manila University Philippines

 


โครงการ “ บูรณาการศิลป์อาเซียน ” ครั้งที่ ๑

โดยความร่วมมือ AUN และมหาวิทยาลัยเครือข่าย AYCF-THAILAND จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และเครือข่าย ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 


โครงการ “ บูรณาการศิลป์อาเซียน ” ครั้งที่ ๑

โดย กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN – AYCF แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกหลักของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) จำนวน ๕ มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยส่งผู้แทนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมและจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกันตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ความร่วมมือ (Partnership) ภายในเครือข่าย ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้ทางวิชาการ (Scholarship) เพื่อต่อยอดรูปแบบและเนื้อหาการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็นการปลูกฝังความตระหนักรู้ถึงความสำคัญรวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

 

The 15th ASEAN and 5th ASEAN+3 Youth Cultural Forum (AYCF 2017) UNIVERSITAS GADJAH MADA  YOGYAKARTA, INDONESIA


งานศิลปวัฒนธรรม ARTS AND CULTURE FORUM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

งานศิลปวัฒนธรรม ARTS AND CULTURE FORUM สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยความร่วมมือ ระหว่างงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ไทย ให้นักศึกษาจีนจาก Minzu University / Yunnan University ในโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษา-วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

 

 


The  14th  ASEAN  &  4th ASEAN + 3 Youth  Cultural  Forum  (AYCF + 3) 2016, University   Sains  Malaysia

 

 

The 13th ASEAN and 3rd ASEAN+3 Youth Cultural Forum 2015,De La Salle University ,Philippines

 

The 12th ASEAN and 2nd ASEAN+3 Youth Cultural Forum  7-12 September 2014 Universitas Indonesia


The 11 th ASEAN and 1st ASEAN+3 Youth Cultural Forum, therefore, will be hosted by University of Malaya in KualaLumpur
on 4 – 9 November 2013

Scroll to Top