ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล
ตำแหน่งวิชาการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ติดต่อ : มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  73170
โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173 


ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา
• 2545 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2540 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)
• 2537 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
• 2515 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
• 2511 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A
• 2508 ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania
• 2505 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)


ประวัติการรับราชการ
 (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)
• 2540 ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ
• 2536 – 2540 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย)  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2531 – 2536 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
• 2512 – 2531 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา (ดนตรีชาติพันธุ์) (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
• 2522 – 2529 หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี


ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ
และกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

• งานของมหาวิทยาลัยมหิดล
– ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 – 2531
– ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย ” ฆ้องทองคำครั้งที่ 2 ”
– คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ
– คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
– คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)
– ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา
– กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2542 – ปัจจุบัน
– กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
– ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2539
งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย
– กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
– อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
– กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตรและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2539 – 2549
– คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 2532 – 2541
– กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 – 2542
– อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
– กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2540 – ปัจจุบัน
– กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู
– คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2534 – 2540
– กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2546 – ปัจจุบัน


รางวัลที่ได้รับ
• รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม “สังคีตสยาม” พ.ศ. 2529 จากองค์การยูเนสโกและกระทรวงศึกษาธิการ
• รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2531
• รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ 2532
• รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 2532
• รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต 2533
• รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2534
• รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช
• รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
• รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) 2537
• เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
• เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา พ.ศ. 2544
• รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2545
• รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2545
• รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001 (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. 2544


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
• เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. 2528
• ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2529
• ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532
• มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2537
• เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2537

Scroll to Top