นิทรรศการภาพถ่าย ” ศิลป์สร้างคน มหิดลสร้างชาติ “

 

ในวาระครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม  ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ ศิลป์สร้างคน มหิดลสร้างชาติ ” ๕๐ ภาพถ่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ที่ได้ส่งเสริมเชิดชูศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน  เครือข่ายชุมชน  ปราชญ์ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมตลอดมา ถือเป็นการสร้างคนให้ทรงคุณค่าของสังคม และด้วยพระบารมีแห่งพระนาม “มหิดล” เราชาวมหิดลต่างก็ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจสร้างชาติ ด้วยความรู้ความสามารถ สมกับเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน”

เข้ารับชมภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด

 

Scroll to Top