นิทรรศการภาพถ่าย  ” ๑๐๐ รักษ์ศิลป์ “

งานด้านทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นภารกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากสถาบันฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ มีการบูรณาการทั้งภายในสถาบันฯ และระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เน้น “ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้” สร้างความตระหนักให้กับสังคม

นิทรรศการ ๑๐๐ รักษ์ศิลป์เป็นการคัดเลือกภาพถ่ายจากโครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำเสนอในรูปแบบ Exhibition online ๑๐๐ รักษ์ศิลป์ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา ซึ่งนอกจากเครือข่ายทั้งในระดับสถาบันฯ และระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีเครือข่ายในวงกว้างกับชุมชน หน่วยงานระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีของสังคมในมิติของการจัดการความรู้ การสร้างนวัตกรรม การผลิตและเผยแพร่  ส่งเสริมต่อยอดงานวิจัย  การประชุมวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และพื้นที่ทางวัฒนธรรม

 

เยี่ยมชมภาพถ่าย

Scroll to Top