อาจารย์วาทิตต์   ดุริยอังกูร

ตำแหน่ง  :  ที่ปรึกษาด้านงานวัฒนธรรม


ประวัติการศึกษา
–  พ.ศ. 2551    จบการศึกษาระดับปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( ศศ.ม วัฒนธรรมศึกษา )  The Degree of Master of Arts ( Cultural Studies )
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2535    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ ดุริยางค์ไทย ) ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ.บ ดุริยางค์ไทย ) วิทยาลัยนาฏศิลป  กรมศิลปากร
สมทบในคณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
–  พ.ศ. 2533    ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
–  พ.ศ. 2531    ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร


ประวัติการทำงาน
–  พ.ศ. 2536     รับราชการสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนคร นครสวรรค์  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
–  พ.ศ. 2542     อาจารย์คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม
–  พ.ศ. 2552 – 2554    หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2555     นักวิชาการวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2556 – 2558    คณะกรรมการประจำส่วนงาน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญ
–  วัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมข้ามแดน นาฏศิลป์และดุริยางค์ ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น  การสร้างเครือข่ายชุมชน การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ การพัฒนาเยาวชน ผู้สูงอายุ


ประสบการณ์วิจัย
–  MUSIC AND ETHNIC IDENTITY CONSTRUCTION OF THE PWO KAREN : A CASE STUDY OF PWO  KAREN IN BOWEE VILLAGE , TANOWSRI SUB-DISTRICT  SUANPAUNG  DISTRICT, RACHABURI PROVINCE ( 2008 )
–  คณะทำงานวิจัย ( 2555-2556 )
โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
Leadership development for sustainable relationships between Thailand and Cambodia in Thai-Cambodia border areas
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ( สสส.)
– คณะทำงานวิจัย ( 2556-2557 )
โครงการผู้นำท้องถิ่นในบทบาทสานความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา
The role of local leaders in enhancing the relations between Thailand and Cambodia
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ( สสส.)
– คณะทำงานวิจัย ( 2557-2559 )
โครงการเยาวชนชายแดนเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา
The Project of Youth Strengthening the Thai-Cambodian Border Relationship
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ( สสส.)
– วิทยากรกระบวนการงานวิจัย ( 2556-2560 )
โครงการการจัดการวัฒนธรรมด้วยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างสมดุล
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ( สสส.)


ผลงานวิชาการ
– วาทิตต์ ดุริยอังกูร (2556). กันตรึม:บทบาททางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ภาษาและวัฒนธรรม ประจำปี 2556 เรื่อง ” อาเซียนในมิติวัฒนธรรม ” ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 29 กรกฎาคม 2556
– เสาวภา พรสิริพงษ์, นรเศรษฐ พิสิฐพันพร, ยงยุทธ บุราสิทธิ์, และวาทิตต์ ดุริยอังกูร. (2557).การฑูตภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ชายแดนไทยไทย – กัมพูชา
ในภาษาและวัฒนธรรมหลักประกันของสังคมสุขภาวะ.กรุงเทพฯ : ธิ้งค์ เมท.
– เสาวภา พรสิริพงษ์,นรเศรษฐ พิสิฐพันพร,ยงยุทธ บุราสิทธิ์, และวาทิตต์ ดุริยอังกูร. ( 2557 ). คู่มือการจัดกระบวนการ การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องถิ่นเพื่อสานสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน ).
– ดวงพร คำนูณวัฒน์, ยงยุทธ บุราสิทธิ์, เสาวภา พรสิริพงษ์, วาทิตต์ ดุริยอังกูร และสุพัตรชัย อมชารัมย์ ( 2559 ). พลังเยาวชน:พลังสร้างสรรค์ สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. กรุงเทพฯ
: หยิน หยาง การพิมพ์


งานวัฒนธรรมเยาวชนอาเซียน
–  ASEAN  YOUTH CULTURAL FORUM  ( 2012-2016)  in Brunei Darussalam ,Malaysia,Indonesia,Philippines, Malaysia


อาจารย์พิเศษ
–  พ.ศ. 2543 – 2545   วิทยาลัยราชสุดา   มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2544               วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน   คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
–  พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน   หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
–  พ.ศ.  2555              คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
–  พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2557               คณะเทคนิคการแพทย์ (สาขารังสีเทคนิค ) มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตรย์ )มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
–  พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต ) มหาวิทยาลัยมหิดล


วิทยากรด้านวัฒนธรรมให้หน่วยงานของรัฐ
กระทรวงวัฒนธรรม
–  ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
–  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  สำนักงานเลขานุการกรมศิลปากร
–  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
–  วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
–  คณะศิลปศีกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงสาธารณสุข
–  สำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ
–  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานด้านเอดส์
–  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
–  คณะศิลปศาสตร์  วิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์
–  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
–  คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
–  วิทยาลัยนานาชาติ ( งานกิจการนักศึกษา )
–  คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
–  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
–  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
–  กองบริหารงานทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล
–  กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะประชาคมมหิดล MU SMART (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
–  Knowledge Management “  MUKM ” กองพัฒนาคุณภาพ
–  งานพัฒนานักศึกษา งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
–  MU สู่ ASEAN  กองบริหารการศึกษา
–  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สาขาการท่องเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
–  โครงการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในมิติทางวัฒนธรรม
–  ค่ายเยาวชน วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
–  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(สำนักศิลปวัฒนธรรม)
–  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
–  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
–  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คณะคุรุศาสตร์)
–  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)


การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
–  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
–  กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ
–  กรมป่าไม้
–  สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กรมประชาสงเคราะห์
–  สำนักงานการศึกษาพิเศษ กรมประชาสงเคราะห์
–  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
–  กรุงเทพมหานคร
–  ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
–  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
–  ดำเนินรายการ สบายสบายบ่ายวันจันทร์ ช่วงโลกสวยด้วยภาษาและวัฒนธรรม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz / AM 891 KHz


วิทยากรจัดกระบวนการทางวัฒนธรรมองค์กรให้หน่วยงานเอกชน
–  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ( Gateway)
–  บริษัททรู คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
–  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
–  JIM THOMPSON ART CENTER
–  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
–  บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด ( มหาชน ) Royal Porcelain
–  สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
–  สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
–  สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย
–  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ( สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชน)TK PARK

Scroll to Top