อาจารย์วีระพงศ์    มีสถาน
ตำแหน่ง  :  นักปฏิบัติการวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)
วัน / เดือน / ปีเกิด  10  ธันวาคม  พ.ศ. 2506
สถานที่ติดต่อ  :  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170 


ประวัติการศึกษา
–  พ.ศ. 2529    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
–  พ.ศ. 2538    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)


ผลงานวิชาการ
–  พ.ศ. 2543    จัดทำ พจนานุกรม ลาว – ไทย (ฉบับแรกของประเทศไทย)
–  พ.ศ. 2547    พจนานุกรม ไทย – ไทย ฉบับมติชน
–  พ.ศ. 2548    ปริวรรตวรรณกรรมลาวเรื่อง ท้าวฮุ่ง – ท้าวเจือง เป็นอักษรไทยทั้งฉบับ
–  พ.ศ. 2548    แปลวรรณกรรมซีไรท์ลาวในชุด “ พลิกแผ่นดิน  ปลิ้นแผ่นฟ้า ” และเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน
–  พ.ศ. 2554    ประวัติศาสตร์บอกเล่า “ วิศวะมหิดล : นายช่างของแผ่นดิน ”


ประสบการณ์การทำงาน
–  อาจารย์สอนวิชาภาษาลาวให้กับ นศ. ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
–  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Eotvos Lorand กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
–  สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific ประเทศญี่ปุ่น
–  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย La Trobe ประเทศออสเตรเลีย
–  สอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น
–  วิทยากรอบรม “ เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”
–  ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบวิชาภาษาลาว สำหรับนักศึกษาดุษฎีบันฑิตที่สอบเป็นวิชาภาษาที่สาม
–  การแปลเอกสารที่เนื่องด้วยภาษาลาว
–  วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวสำหรับเจ้าหน้าที่ฑูตและสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และสุวรรณเขต
–  วิทยากรอบรมภาษา วัฒนธรรม การเมือง การปกครองลาว สำหรับพนักงานบริษัท SCG ที่ไปปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว
–  อาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “ประเทศลาวกับประชาคมอาเซียน” ที่วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
–  สอนภาษาลาวและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการสอน “แอพพลิเคชั่นปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษาลาว” แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
–  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความที่เนื่องด้วยภาษาและวัฒนธรรมลาว
–  วิทยากรอบรม หัวข้อ “เรียนภาษาลาวระยะสั้น 2 วันก็อ่านได้” (ดำเนินการมาแล้วจำนวน 12 ครั้ง)
–  วิทยากรอบรม “แนวทางการบริหารและการทำงานร่วมกับแรงงานชาวลาว” ที่บริษัทโรยัลพอซแลน จังหวัด สระบุรี
–  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อ 3 แผ่นดิน”
–  วิทยากรนำเที่ยวทางวัฒนธรรม “ลื้อเมืองน่าน  ลาวหลวงพระบาง”
–  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคอีสาน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่ปรึกษา
–  ที่ปรึกษาชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
–  กรรมการจัดทำพจนานุกรม สำนักพิมพ์มติชน

Scroll to Top