อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์
วัน /เดือน / ปีเกิด  10  เมษายน  พ.ศ. 2495
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  236  แขวง บางโพงพาง
เขตยานนาวา   จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา
พ.ศ. 2502 – 2506     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคลองใหม่
พ.ศ. 2508 – 2518     ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง (ดุริยางค์ไทย) วิทยาลัยนาฏศิลป
พ.ศ. 2519 – 2521     การศึกษาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
พ.ศ. 2531                  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ประวัติการรับราชการ
 พ.ศ. 2518 – 2519  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
พ.ศ. 2524 – 2540  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
พ.ศ. 2540 – 2555  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  (ปี พ.ศ. 2552 – ปัจุบัน ชื่อสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
พ.ศ. 2555               เกษียณอายุราชการ (ข้าราชการบำนาญ) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


เกียรติคุณสูงสุด
พ.ศ. 2525       ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
พ.ศ. 2555       ได้รับมอบให้เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจาก ครูบุญช่วย  โสวัตร  (วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2555)


ผลงานด้านดนตรี
–  คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัย
–  คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
–  กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย , การอ่านทำนองเสนาะ , เพลงกล่อมลูก
–  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ

Scroll to Top