ศิษย์เก่า

การดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีความร่วมมือกับศิษย์เก่าในโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การจัดการแสดง ตลอดจนการแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าที่มีการประกาศเกียรติคุณในวาระต่างๆ

 

” เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน “

เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย   ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี  (ประสิทธิ์ ถาวร)  จัดการเสวนาออนไลน์โครงการ  ” เชิดชู  ครูปัญญาของแผ่นดิน ”  โดย ครูปี๊บ คงลายทอง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) ผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ ” วิถีดนตรี วิถีครูปี๊บ ” ดำเนินรายการโดยอาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยเผยแพร่ผ่านทาง FB LIVE (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 

รายการเสวนา ” เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี ”  ครั้งที่ ๓

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดรายการเสวนาในหัวข้อ ” เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี ” โดยเรียนเชิญศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี ของสถาบันฯ มาเล่าเรื่องวิจัยในหัวข้องานวิทยานิพนธ์ของแต่ละท่าน โดยได้รับเกียรติจาก
๑. ว่าที่ร.ต.วชิรพงศ์ ยนตรกิจ จากวิทยาลัยนาฏศิลป  ในหัวข้อ เ”พลงขอทาน กรณีศึกษาครูประทีป  สุขโสภา  จังหวัดสุโขทัย”
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี  จากวิทยาลัยการดนตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อ  “วงศาวิทยาของเพลงลาวแพน”
๓. อาจารย์ฐิติวุฒิ  สุขศิริวัฒน์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในหัวข้อ “การสร้างลักษณะเฉพาะทางดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล”
๔. อาจารย์อัศม์เดช จารุโสภณ จากโรงเรียนวัดชัยมงคล ในหัวข้อ “เพลงขับสายแปง ของลาวโซ่งบ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี”

โดยจัดเสวนาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ผ่านทาง fb live (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 

 

รายการเสวนา ” เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี ”  ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดรายการเสวนาในหัวข้อ ” เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี ” โดยเรียนเชิญศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี ของสถาบันฯ มาเล่าเรื่องวิจัยในหัวข้องานวิทยานิพนธ์ของแต่ละท่าน โดยได้รับเกียรติจาก
๑. อาจารย์ทิพาภรณ์ ศรประสิทธิ์ จากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในหัวข้อ “กลวิธีการสอนขิมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของเด็ก”
๒. อาจารย์ศรายุทธ หอมเย็น  จากคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อ “การจัดระบบฐานข้อมูลเพลงไทย ผลงานของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติ”
๓. ดร.จิติกานต์ จินารักษ์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ในหัวข้อ “กระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูประสิทธิ์ ถาวร กรณีศึกษาชุดเพลินเพลงพาทย์ระนาดเอก”
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี จันทร์ศรี จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อ “แคนวงประยุกต์ไทดำ..การต่อรองอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านดนตรี”
๕. อาจารย์ดวงเดือน หลงสวาสดิ์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “เพลงกล่อมลูกภาคกลาง บ้านปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม”
โดยจัดเสวนาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๕.๐๐ น. ผ่านทาง fb live (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 

 

รายการเสวนา ” เล่าเรื่องวิจัย วัฒนธรรมการดนตรี ” ครั้งที่ ๑

 

Scroll to Top