เครือข่ายจากส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการร่วมมือกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ,วิทยาลัยนาฏศิลป์  ,มหาวิทยาลัยนเรศวร  ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ,พิพิธภัณฑ์นกฮูก  ,บ้านตติย , บมจ.ซีพีออลล์  เป็นต้น

 

Scroll to Top