เครือข่ายส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการร่วมมือกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ กองวิเทศสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นต้น

 

Scroll to Top