ร้องรำทำเพลง

สถาบันฯ จัดให้เรือนไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแสดง โดยจัดทำโครงการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากความบันเทิงแล้ว สถาบันฯยังเน้นองค์ความรู้ และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีต่อสังคม โดยจัดรูปแบบที่หลากหลาย ร่วมมือกับทั้งประชาคมมหาวิทยาลัย ชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรม

 

ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย   “สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย”  ประจำปี  ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดรายการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ ” สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย ” โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ๔ ภาค ชุด ” อยู่เย็นเป็นสุข ” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ  คุณะเกษม) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

ร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ” ดนตรีไม้ไผ่ ” ประจำปี  ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดรายการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ ” ดนตรีไม้ไผ่ ” ผ่านการแสดงชุด ” ตีเกราะเคาะไม้ ” โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และการบรรเลงดนตรีไม้ไผ่ อาทิ การบรรเลงเดี่ยวขลุ่ยไทย โดย อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม การบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้ม และการบรรเลงอังกะลุงราว โดยคณะดนตรีไทย ๓ ส. เพชรบุรี และการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองอีสาน  ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ  คุณะเกษม) วันที่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑

 

 

ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดงาน ธ สถิตในดวงใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ เดินตามรอยพ่อ สุขพอที่พ่อสอน ” ณ  อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  เพื่อเป็นกตัญญุตาบูชาถวายราชสักการะและถวายเกียรติพระอัจฉริยราชา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน และขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จะน้อมนําแนวทางตามพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน ตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป

 

 

ร้องรำทำเพลง “วัฒนธรรมผ้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

ร้องรำทำเพลง “วัฒนธรรมผ้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล การแสดงฟ้อนหางนกยูง ,การบรรเลง วงพื้นเมืองเหนือ  “ สะล้อ ซอ ซึง ”  การแสดงพิเศษ วัฒนธรรมผ้า ไทยวน,ไทลื้อ,ไทขึน,ไทใหญ่ และพม่าชุด “ ชุมนุมวัฒนธรรมผ้า ล้านนาพัสตราภรณ์ ” การแสดง ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง การแสดงวัฒนธรรมผ้ากลุ่มชาติพันธุ์  (ลัวะ  ลีซู ม้ง  เมี่ยน  อาข่า  กะเหรี่ยง) ชุด เก็บใบชา หรรษาชาติพันธุ์ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

 

 

ร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยศูนย์บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการร้องรำทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีการบรรเลงดนตรีไทยเพลงโหมโรงเทิด สธ. การรำถวายพระพร การแสดงวัฒนธรรมผ้าชุด เชียงแสน และรำอาศิรวาท โดยบุคลากรของสถาบันฯและเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ศิษย์ค่ายวัฒนธรรม และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

ร้องรำทำเพลง “ปี่พาทย์มอญและหมอลำกลอนประยุกต์” ประจำปี ๒๕๕๗

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดรายการร้องรำทำเพลงที่เรือนไทย ปี ๒๕๕๗ โดยมีวงพิณอีสาน จากจังหวัดร้อยเอ็ด , หมอลำกลอนประยุกต์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (นายธีรวัฒน์ เวฬุวัน) และ วงปีพาทย์มอญคณะเกตุคอย จังหวัดเพชรบุรี ควบคุมวงโดยคุณสุกัญญา เกตุคอย (หัวหน้าคณะ) จัดการบรรเลงวงเพลงมอญ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

Scroll to Top