ลีลาวัฒนธรรม

การจัดการแสดงเพื่อส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมบนฐานความรู้ ผ่านเวทีในการประชุมวิชาการตลอดจนกิจกรรมของต่างๆมหาวิทยาลัย โดยประสานบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน นำไปสู่การจัดการแสดงเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในทุกระดับ

 

“นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เพลินมาลีพุทธมณฑล”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด เพลินมาลีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นการแสดงที่ต้องการสื่อให้เห็นถึงความงามของดอกไม้ทั้ง ๓ ชนิด ที่มีความหมายในการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และดอกไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อันได้แก่ ดอกกันภัยมหิดล ดอกบัวและดอกกล้วยไม้ ออกแบบลักษณะของสีเครื่องแต่งกาย บรรจุทำนองดนตรีและออกแบบท่ารำ โดยจัดองค์ประกอบการจัดแสดงในรูปแบบของรำอวยพร ตลอดจนนำไปสู่การจัดการอบรมออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับการแสดงชุดนี้  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วาทิตต์  ดุริยอังกูร (ผู้ประพันธ์บทสำหรับการแสดง) และ อาจารย์อบอุ่น  อุ่มบางตลาด (ผู้ประดิษฐ์ท่ารำ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาทิ เช่น  โรงเรียนในสังกัดอำเภอพุทธมณฑล โรงเรียนเครือข่าย สพฐ. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านโปรแกรม Google Meet  วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

“สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ” สร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัย ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีระพงศ์  ดรละคร จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และมีเครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรม อาทิ เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม บ้านนาฏยลีลารำไทย นักศึกษาจีนในโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ  คุณะเกษม) วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

“เวทีวัฒนธรรม”  วัฒนธรรมดนตรีบนเวทีมหิดล

โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าฯ เครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

“เสภาที่เรือนไทยมหิดล”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมในหัวข้อ “เสภาที่เรือนไทย” โดยมีกิจกรรมการเสวนาเรื่องเรือนไทย โดย อาจารย์วีระพงษ์  มีสถาน การแสดงขุนช้างขุนแผนออกตัว ตอน “ขุนแผนพานางวันทองหนี” โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (จากคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) การบรรเลงปี่พาทย์เสภาโดยวงดนตรีไทย บมจ.ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ณ อาคารเรือนไทย  (ระเบียบ คุณะเกษม) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

 

“ราตรี ๕๐ ปี  ๕๐ ความดี เพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส”

การแสดงชุด “ ใต้ร่มพระบารมี ” จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน ราตรี ๕๐ ปี ๕๐ ความดี เพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานในงาน ณ Mayfair Grand Ballroom The Berkeley Hotel

 

 

เวทีวัฒนธรรมสำหรับชุมชน

Scroll to Top