ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ปรับโครงการมาจากค่ายวัฒนธรรมเดิมซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยรับเยาวชนช่วงอายุตั้งแต่ ๗ – ๑๒ ปี เข้าค่ายในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน) เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ (E.Q.) อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ในค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน เป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากวิถีของครอบครัว ที่จะทำให้พัฒนาการของเด็กมีพัฒนการการที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไปในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและมีความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น  กิจกรรมการเรียนดนตรี   กิจกรรมการเรียนนาฏศิลป์   กิจกรรมการเรียนศิลปะ  กิจกรรมเสริมทักษะทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญา การเรียนรู้วิถีไทย ทัศนศึกษาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมกระบวนการที่ค่ายจัดเป็นประสบการณ์ ที่ทำให้เด็กมีการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางกาย โดยการแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ กระตุ้นประสาทสัมผัส และสติปัญญาของเด็กๆอันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เกิดความรักความผูกพันธ์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

 

 ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่  ๒๑ (ประจำปี  ๒๕๖๗)

 ค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน  ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗  ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๗

 

 

 ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่  ๒๐ (ประจำปี  ๒๕๖๖)

 ค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ปรับโครงการมาจากค่ายค่ายภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนเดิม โดยรับเยาวชนช่วงอายุตั้งแต่ ๗ – ๑๒ ปี เข้าค่ายในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ (E.Q.) รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ในค่าย และเป็นวิธีการหนึ่งนอกเหนือจากวิถีของครอบครัว

 

 

   ปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่าง  ประจำปี  ๒๕๖๓

    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรมในโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน รองผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ที่ลิโด้คอนเน็คท์ กรุงเทพมหานคร

 


ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่ ๑๙  (ประจำปี  ๒๕๖๒)

 


ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่ ๑๘  (ประจำปี  ๒๕๖๑)

 


ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่ ๑๗  (ประจำปี  ๒๕๖๐)

 


ค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล  ครั้งที่ ๑๖  (ประจำปี  ๒๕๕๙)

Scroll to Top