ท่องเที่ยววัฒนธรรม

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมเทศกาลรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้น ทั้งนี้การตื่นตัวต่อวัฒธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของในแต่ละพื้นที่เป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสถาบันฯนั้นมีความพิเศษซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรในพื้นที่ การท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจะบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม

 

 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.พรรัตน์ ถิระนันท์ ผู้อำนวยการโปรแกรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The University of Hong Kong) พร้อมนำนักศึกษามหาวิทยาลัยฮ่องกงในโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น เดินทางศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ณ จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

 

 

พฤฒปัญญา ชม้อยชม้ายชายตา ไป อยุธยา” ด้วยกัน

โครงการจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมในหลักสูตรพฤมปัญญา สูตรความสุขของผู้สูงวัย  วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

ท่องเที่ยว วัด วัง เพชรบุรีวิถีไทย

 

 

ท่องเที่ยววัฒนธรรม ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

 

 

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

 

Scroll to Top