วันพระราชทานนาม

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง ๑๒๗ ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานกำเนิดโรงศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๑ พัฒนาเป็นราชแพทยาลัย โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๓ และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๖ ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระนามาภิไธย “มหิดล” ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๒ และได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทให้พัฒนามหาวิทยาลัย ขยายขอบข่ายวิชาการให้กว้างขวางเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบเช่นในปัจจุบัน

 

 

๕๔ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในงานครบรอบ ๕๔ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีฯ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ ๕๑ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓

 

 

๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ ๕๐ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๑ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

 

 

วันพระราชทานนาม ประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ ๔๙ ปี วันพระราชทานนาม ๑๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

 

วันพระราชทานนาม ประจำปี ๒๕๕๙

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดย ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ และคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

Scroll to Top