วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีการแข่งขันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา การทำงาน ภายใต้แรงกดดันจากภายนอกจนทำให้สภาพทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ในภาวะที่อ่อนแรง เหนื่อยล้าในทุกๆวัน การหยุดพักโดยใช้หลักธรรมมาเป็นแรงพัฒนาศักยภาพทั้งภายในภายนอก เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีแนวทางในการปรับตัว ปรับสภาพจิตใจ ให้มีชีวิตที่เป็นสุข สงบและมีสติ พร้อมที่จะได้เผชิญกับเวลาและภารกิจในทุกๆวัน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการธรรมเพื่อชีวิตในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรื่องการใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมมาสร้างเสริมวิถีการดำเนินชิวิตให้มีความสุข สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป ที่จะได้รับและนำแนวการพัฒนาชีวิตมาใช้ในการแก้ปัญหา การปรับตัว และการพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางสังคมในปัจจุบัน

 

ถวายเทียนพรรษา

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายไตรจีวรและเทียนพรรษา ณ วัดญานเวศกวัน

Scroll to Top