เฉลิมพระเกียรติ

การเฉลิมพระเกียรติ เป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีที่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนามที่ได้รับพระราชทาน ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเป็นข้าพระบาทที่จะได้สนองพระบาทโดยการปฏิบัติงาน นำภาษาและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

 

 

นิทรรศการศิลปวัฒธรรม

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ลานศิลา ชั้น ๑ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

     วันอนุรักษ์มรดกไทย

      สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้รับเกียรติให้ประพันธ์บทถวายพระพร และจัดรำถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Scroll to Top