พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัฒนธรรมดนตรีที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ สื่อถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูโดยการเคารพบูชาระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ พลังความเชื่อความศรัทธาจากขั้นตอนพิธีการไหว้ครู ครูผู้ประกอบพิธี การจัดวางตำแหน่งที่ตั้งขององค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบพิธี เพลงหน้าพาทย์ที่วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบในพิธีและความตั้งใจมั่นในการระลึกถึงการบูชาครูของศิษย์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งควรแก่การปฏิบัติสืบทอดให้คงอยู่สืบไป จากความสำคัญดังกล่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเชีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยอีกทั้งยังพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทยให้กับศิษย์เก่าวัฒนธรรมการดนตรีของสถาบันฯซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมได้รับการพิจารณาจากท่านครูผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เพื่อสืบทอดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบไป

 

 

พิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จัดพิธีคำนับครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร เป็นประธานคำนับครูดนตรีไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริการวิชาการและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธี อาคารเรือนไทยมหิดล (ระเบียบ คุณะเกษม) วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

นิทรรศการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดนิทรรศการให้ความรู้ในหัวข้อ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในงาน“ จัตุรัสวัฒนธรรมมหิดล ” ภายใต้หัวข้อ “ วันภาษาแม่สากล พหุภาษา และพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”  ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯเป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์) เป็นประธานประกอบพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) งานบริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

 

 

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙

 

Scroll to Top