โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปี่ใน

ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ที่สนใจในการศึกษาวิธีการเป่าปี่ในต้องมีความพยายาม โดยเฉพาะการฝึกหัดขั้นพื้นฐานที่จะทำให้มีทักษะในการเป่าปี่ในได้เป็นอย่างดี สถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยนำแนวทางการฝึกหัดที่ครูเทียบ คงลายทองได้รับการสืบทอด มาเป็นเนื้อหาสำคัญในการปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์ปี๊บ คงลายทอง อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการเป่าปี่ในอยู่แล้วก็สามารถมารับแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน

 

Scroll to Top