อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย

โครงการอบรมเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำนองหลักจากเพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย โดยแบ่งเป็น
ขั้นที่ ๑ – ๓ , ๔ – ๖ , ๗ – ๙  ให้กับครูที่สอนดนตรีไทย เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทำนองหลักตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียนนักศึกษาต่อไป

Scroll to Top