การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

ทำนองเสนาะเป็นสุนทรียแห่งวรรณกรรมไทย ที่นับวันจะเลือนหายไปจากการศึกษาและวิถีในสังคม คุณค่าแห่งการอ่านทำนองเสนาะนั้นถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภาษาที่มีความไพเราะ มีการกำหนดแบบแผนการอ่านในแต่ละประเภทไว้ได้อย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ซึ่งทางสถาบันฯ ได้เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์โดยเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาให้แนวทางในการปฏิบัติ เพื่อไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาแล้วส่งเข้าประกวดโดยมีสถาบันฯเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

 

 

ทำนองเสนาะ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 “อ่านทำนองเสนาะถวายพ่อ” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย คณะวิทยากร ครู นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่ายงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

โคลงสี่สุภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์) อาจารย์นิตยา แก้วบูชา
(ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป) ร่วมเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินประกวดการอ่านทำนองเสนาะ (โคลงสี่สุภาพ) ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๙

 

 

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติอาจารย์นิตยา แก้วบูชา (ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป) ,อาจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ (หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ร่วมเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินประกวดการอ่านทำนองเสนาะ (วสันตดิลกฉันท์ ๑๔) ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๘

 

 

 กาพย์ยานี ๑๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันภาษาไทย ๒๕๕๗ โดยมีอาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านดุริยางคศิลป์สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)
อาจารย์นิตยา แก้วบูชา (ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป)  อาจารย์นพคุณ สุดประเสรฺิฐ (หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) ร่วมเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินประกวดการอ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี ๑๑) ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๕๗

Scroll to Top