เสวนา

                   ดนตรีเป็นศิลป์และศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สร้างขึ้นไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มชน ด้วยศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) มีภารกิจในการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เวทีการเสวนาวิชาการดนตรีจึงเป็นบทบาทหนึ่งทางสังคมการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีต่อไป

 

                  “เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน”

          เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) จัดการเสวนาออนไลน์โครงการ  “เชิดชู  ครูปัญญาของแผ่นดิน” โดยครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล) ผ่านเรื่องเล่าและประสบการณ์ “วิถีดนตรี วิถีครูปี๊บ” ดำเนินรายการโดยอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยเผยแพร่ผ่านทาง FB LIVE (เพจ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)

 

                  เสวนา “เพลงไทยในเรื่องพระลอ”

          สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดเสวนาทางวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ไทย “ฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ” โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์ วรรณดี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนหนังสือฟังเพลงไทยในเรื่องพระลอ พร้อมผลงานการบันทึกเสียง “พระลอ” (ปรับวงโดยครูประสิทธิ์ ถาวร) และคณะอาจารย์ตลอดจนนักศึกษาศิลปิน ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมการสาธิตการบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด พระลอลงสวน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ คุณะเกษม) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

                  เสวนา “เพลงไทยสำเนียงจีน”

          ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  โดยความร่วมมือในโครงการ การจัดการเรียนการสอนเสวนาวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “เพลงไทยสำเนียงจีน” วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี  อาจารย์ฐิระพล น้อยนิตย์   (ผู้เชี่ยวชาญเพลงภาษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) เป็นวิทยากร การบรรเลงเดี่ยวขิม โดย อาจารย์สุวิวรรธ์น ลิมปชัย (ศิษย์เก่าวัฒนธรรมดนตรี) การสาธิตการบรรเลงดนตรีไทยสำเนียงจีนและการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช โดย คณะศิลปนาฏดุริยางค์  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

 

                   เสวนา ” เพลงภาษาวิชาการ “

โดยความร่วมมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๘ , มูลนิธิราชสุดา,สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ให้ความกรุณาเป็นวิทยากร ” เล่าบรรลง เพลงภาษา ” อีก ๔ ภาษา (ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ ฟิลิปปินส์) ณ หอศิลป์ วังหน้า วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

                  การบรรยายพิเศษผ่านเวทีวัฒนธรรม ในหัวข้อ ” เพลงกล่อมลูก ”  เรื่องเล่าเรากับแม่

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายพิเศษ…หัวข้อเพลงกล่อมลูก “เรื่องเล่าเรากับแม่” การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย “เพลงนกขมิ้น” ผ่านเวทีวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระพงศ์ มีสถาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตัดสินและการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคุณพีรฐศักดิ์ ศักดิ์ติยปราการ เจ้าหน้าที่อาวุโส (ผจก.) สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ร่วมกับคณะจากงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ห้อง ๑๑๐๒ สีลม กรุงเทพฯ

 

 

 

             โครงการเสวนาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
                 ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านพิธีไหว้ครู”  

เสวนาองค์ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์สำหรับพิธีกรรม “เพลงหน้าพาทย์ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย” โดย อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (ประธานอ่านโองการพิธีไหว้ครูดนตรีไทย) และอาจารย์วัชรากร บุญเพ็ง ศิษย์เก่าวัฒนธรรมศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (ผู้บรรเลงระนาดเอกในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

                เสวนาดนตรีภาษา

                วิทยากรโดย
                อาจารย์ฐิระพล  น้อยนิตย์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลป
                อาจารย์นิรันดร์  แจ่มอรุณ  (รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ภาควิชาดนตรีไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

 

 

                 เสวนาปี่อาเซียน

                วิทยากรโดย
อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)
อาจารย์สิทธิพร เนตรนิยม  (ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมและภาษาพม่า สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

             เสวนาวัฒนธรรมการดนตรี

                    วิทยากรโดย  ดร.ลักขณา ดาวรัตนหงษ์  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

Scroll to Top