งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวม เพลงโหมโรงมหาราช โดยวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (เครือข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพองค์อัครศิลปิน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  มาเป็นวิทยากร

ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

Scroll to Top