รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา
ตำแหน่งวิชาการ  :  รองศาสตราจารย์
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170


ประวัติการศึกษา
– ปริญญาเอก ( ภาษาศาสตร์ ) จาก La Trobe University


งานวิจัยที่สนใจ
– ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
– ภาษาและวัฒนธรรมข้ามพรมแดน
– ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
– อินเดียศึกษา
– ภาษา วัฒนธรม และชาติพันธุ์ในอาเซียนและอินเดีย


งานวิจัย
2551   :  แผนแม่บทการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
2551  :  โครงการจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน 6 ชุมชน สนองพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” การจัดทำแผนพลังงานในระดับชุมชน
2551  :   พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจไทย – อังกฤษ – เวียดนาม
2551  :   การศึกษาภาษาเวียดนามถิ่นเหนือ กลาง ใต้ ในประเทศเวียดนามการแปรศัพท์และเสียง
2550  :  สื่อวัฒนธรรม 8 ชนเผ่าสานใยการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดราชบุรี
2549  :  สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เวียดนาม
2544  :  แผนที่ภาษาของชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
2544  :  โลกทัศน์ของชาวเวียดนามจากสุภาษิต
2542  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 2
2542  :  คำพ้องรูปภาษาเวียดนาม
2541  :  สุภาษิตเวียดนาม เล่ม 1
2541  :  กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม
2539  :  รายงานการวิจัยสถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย
2538  :  การศึกษาภาษาเวียดนามจากบทสนทนา
2533  :  การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย
2532  :  บทสนทนาภาษาไทย – เวียดนาม
2532  :  พจนานุกรมไทย – กะเหรี่ยงสะกอ

Scroll to Top