ดร.พชร  สุวรรณภาชน์
สถานที่ติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

 


ประวัติการศึกษา
ปร.ด. ( ดนตรีวิทยา ) จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิจัยที่สนใจ
– ดนตรีวิทยา
– ปรัชญาดนตรี
– คอมพิวเตอร์ดนตรี
– วัฒนธรรมศึกษา
– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานวิจัย
2555  :   การจัดการความรู้ในการด้นของหมอเพลงโคราชและผลกระทบที่ีมีต่อวัฒนธรรมเพลงโคราช
2551  :   วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สาขาดนตรี
2542  :   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอ “ สารานุกรมกลุ่มชาติพันธ์ในประเทศไทย ” ด้วยระบบมัลติมีเดีย
:  คลังข้อมูลเครื่องดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
:   การจัดทำคลังข้อมูลเครื่องดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ไทย-ลาว


ผลงานอื่นๆ
2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ถอดบทเรียนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มวิจัยดนตรี
2552  :  พชร สุวรรณภาชน์ , . ( 2552 ). ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี. แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการดนตรี. เอกสารประกอบการสอน

 

Scroll to Top