กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค

 

ภาคเหนือ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิราภรณ์  วรรณดี
[ Curriculum vitae ]


รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา  ศรีจำปา
[ Curriculum vitae ]


รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์
[ Curriculum vitae ]

 

 

ภาคกลางดร.ลักขณา  ดาวรัตนหงษ์
[ Curriculum vitae ]


อาจารย์อนันต์  สบฤกษ์
[ Curriculum vitae ]


รองศาสตราจารย์ดวงพร  คำนูณวัฒน์
[ Curriculum vitae ]

 

 

ภาคอีสานอาจารย์วีระพงศ์   มีสถาน
[ Curriculum vitae ]


ดร.พชร  สุวรรณภาชน์ 
[ Curriculum vitae ]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  บุราสิทธิ์
[ Curriculum vitae ]

 

 

ภาคใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอี่ยม  ทองดี

[ Curriculum vitae ]


ดร.นรเศรษฐ์   พิสิฐพันพร

[ Curriculum vitae ]


อาจารย์จิติกานต์  จินารักษ์

[ Curriculum vitae ]

 

Scroll to Top