สื่อมัลติมีเดีย

 

การแสดงสาธิตชุด “พระลอลงสวน” พฤฒปัญญา การแสดงชุด ลีลาเล็บ ลีลาไทย
 การแสดงชุด มาลีรวมใจ ผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก “๖๓” โหมโรงมหาราช : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
 ธ สถิตในดวงใจ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงถวายความอาลัย ชุด ” พุทธรักษาบูชาพ่อ “  AYCF 2016 USM
เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง พญาโศก สามชั้น ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล ครั้งที่ ๑๘ เวทีวัฒนธรรม
Scroll to Top