สื่อสิ่งพิมพ์

 

๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูประสิทธิ์ ถาวร  โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๓
๑๐๐ รักษ์ศิลป์ งานวิเคราะห์เว็บไซต์งานด้านศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนไทย เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา AUN-CA
บทความทางวิชาการ เรื่อง เวทีวัฒนธรรม บทความทางวิชาการ
เรื่อง พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
เวทีวัฒนธรรม ๒๐ ปี ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี
โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๑ โครงการบูรณาการศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๒ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย The  ASEAN Youth Cultural Forum  2019
ศิลป์สร้างคน  มหิดลสร้างชาติ The  ASEAN Youth Cultural Forum  2018 มหิดล – วันแม่ ๒๕๖๑ ASEAN University
AUN – AYCF 2018 เสภาขุนช้างขุนแผนที่เรือนไทย ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี
(ประสิทธิ์ ถาวร)
สมาคมศิษย์เก่า
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย (มหิดลสาร) ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก ครั้งที่ ๑๗ ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก
ครั้งที่๑๗ (มหิดลสาร)
การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (มหิดลสาร) รางวัล “มหิดลทยากร”
โดย ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์
เรื่องเล่า…เรากับแม่ The  ASEAN Youth Cultural Forum
Scroll to Top